Welkom op de website van de hulporganisatie Werkgroep Zonder naam

Hulporganisatie Stichting Werkgroep Zonder Naam. Voor mensen in problemen bezorgt hij een goed gevulde boodschappentas. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en geloofsovertuiging. De Werkgroep is opgericht in december 1996. De te verlenen hulp gebeurt in overleg met maatschappelijk werk en is anoniem. “Een steuntje in de rug van mensen in een  financieel moeilijke situatie”. Armoede bestrijding met boodschappen en in bijzondere gevallen met ook een klein geldbedrag in de wijken Ommoord en Zevenkamp en Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp. Daarnaast wordt ook informatie over andere instellingen en hulpmogelijkheden gegeven. Op eigen initiatief en op verzoek van het Armoede Platvorm wordt ook een hulpbijdrage in bijzondere situaties of bij speciale acties gegeven. Hierna volgt stapsgewijs nadere informatie.

WIE  de werkgroep bestaat uit een dagelijks bestuur, vertrouwenspersonen en bezorgers. De vertrouwenspersonen onderhouden het contact met mensen die een beroep op steun doen of hebben gedaan.

Werkwijze van de Werkgroep Zonder Naam

DE WERKWIJZE is als volgt.  De dag van de bezorging van de boodschappentas(sen),  worden bij de supermarkt bestelde boodschappen en ingeleverde spullen in ongeveer gelijke porties verdeeld en ingepakt. De  tas(sen) worden door bezorgers aan huis gebracht.

THUISBEZORGING gebeurt om een zekere mate van anonieme hulp te bieden, anders dan  bij de Voedselbank is.


VANAF WAAR – De werkgroep werkt vanuit de Open Hof (RK- en PKN kerkgemeenschap). Daar kunnen bijdragen in de vorm van houdbare producten worden ingeleverd. Er is een eigen kast waar ingeleverde producten worden bewaard en tassen met basisinhoud staan om snel een noodpakket te kunnen verstrekken.

INHOUD boodschappentassen. Er wordt een zo gevarieerd mogelijke samenstelling gemaakt van houdbare en verse producten. Daaraan wordt een zak met groenten en een met wasmiddelen toegevoegd.
Er wordt bij de samenstelling zoveel mogelijk rekening gehouden met de geloofsovertuiging.

Noodpakketten

NOODPAKKETTEN Tengevolge van de veranderende omstandigheden, zowel wat betreft behoefte aan een periodiek verstrekt boodschappen pakket als de veranderde hulp via de overheid,  maakt dat vooral met noodpakketten hulp wordt geboden.
De beslissing om een noodpakket uit te reiken wordt vaak genomen op initiatief van maatschappelijke hulp. Als door de overheid nog geen beslissing over uitkering is genomen, kan er sprake zijn van noodzaak tot directe hulp.  Dan kan door maatschappelijk werk op onze werkgroep een beroep worden gedaan. Daarop wordt altijd positief geregeerd.

Aan de werkgroep gerichte aanvragen worden in gesprek met betrokkene beoordeeld door een van onze vertrouwenspersonen.  En kan gelet op de situatie een noodpakket worden toegekend.

Met verzoeken, door derden, om aan iemand een noodpakket toe te kennen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en wordt, zo gewenst, contact opgenomen met betrokkene.

NOODPAKKETTEN Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ).  Gesteund door de gezamenlijke kerken van Open Hof  bieden de vrijwilligers  ondersteuning aan vluchtelingen. Zij geven  noodzakelijke aandacht en maken hen wegwijs in de wijken en bieden waar mogelijk praktische hulp. VOZ heeft een vertrouwenspersoon in onze werkgroep. Op een verzoek om een noodpakket wordt positief gereageerd.

Voorlichting

VOORLICHTING Via betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke organisaties is het mogelijk hulpvragers de weg te wijzen naar de juiste instantie. Ook wijst de werkgroep op andere mogelijkheden om gratis, of goedkoop levensmiddelen te verkrijgen of om te winkelen.

BETROKKEN BIJ – Armoede Platform Prins Alexander (APPA), Buurtwerk  DOCK, Stichting De Buurtbron Wijkpastoraat, BOO Bewonersorganisatie Ommoord, VraagWijzer = overheid hulpposten en Wijkinformatiepunt Zevenkamp. Van groot belang bij toekenning van noodpakketten is de samenwerking met Maatschappelijkwerk. Daarnaast zijn eigen persoonlijke contacten in de wijken blijvend belangrijk.

STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM Inmiddels is de werkgroep een stichting. Het uitgangspunt is: “Mensen met financiële problemen met geld en goederen ondersteunen. De politiek bewust maken van de noodzaak van ondersteuning van mensen met financiële problemen. Het niet aanvaarden van het bestaan van armoede, met name in de wijken Ommoord en Zevenkamp. Geen winstoogmerk”.
De stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de giften aan de  Werkgroep aftrekbaar zijn voor de belasting. Bijdragen kan men storten op de Stichting Werkgroep Zonder Naam onder vermelding van het woord “armoedebestrijding”. Het rekeningsnummer is:  NL96 INGB 0007 6094  94 .

 

NIEUWS

Informatie vanaf 1 januari 2020. Er zijn in Zevenkamp en Ommoord meerdere mogelijkheden om hulp en informatie te verkrijgen, maar ook om uw zorgen te delen of even te vergeten in gezellige sfeer. Zo is er een inloophuis De Regenboog in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp Daarbij kunt u gewoon binnenlopen en anderen ontmoeten. Zij zijn er elke maandagochtend van 10.00
Lees meer

Contact


De Stichting Werkgroep Zonder Naam is er voor u om in lastige omstandigheden direct de eerste levensbehoeften te regelen.

Herkent u die situatie neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Er kan dan een afspraak worden gemaakt en worden beslist hoe het beste kan worden gehandeld om u te ondersteunen.
Het is ook mogelijk om de werkgroep te wijzen op een noodsituatie bij iemand anders – er zal in zo’n geval uiterst zorgvuldig met de informatie worden omgegaan.

Stichting Werkgroep Zonder Naam slaat een arm om u heen….

Telefoonnummer van de Stichting: 06 12053805 voor een gesprek of een advies,

u kunt ook contact opnemen met de secretaris 010 4202426 voor advies

 

Stichting Werkgroep Zonder Naam
K.v.K. 54968755
Anbi sinds 22-03-2012

Samenwerking met de RK en PKN kerkgemeenschap Open Hof en met de protestante wijkgemeente Zevenkamp de Ontmoetingskerk.  Aldaar kunnen ook houdbare producten worden ingeleverd.
Adres Open Hof: Hesseplaats 441 –  3069 EA Rotterdam
Adres Ontmoetingskerk: Ben Websterstraat 1 – 3069 XJ Rotterdam