Welkom op de website van de hulporganisatie Werkgroep Zonder naam

Hulporganisatie Werkgroep Zonder Naam:

Actief in de Rotterdamse wijken Ommoord en Zevenkamp. Deze werkgroep werkt al  25 jaar vanuit de kerk Open Hof van de Protestante en Katholieke kerkgemeenschap. Zij zorgt al die jaren dat er bij mensen in een noodsituatie een  goed gevulde tas met dagelijkse  boodschappen wordt bezorgd (levensmiddelen, groenten/fruit en wasmiddel). Sinds 10 jaar is zij een stichting. In de loop der jaren is de situatie in Ommoord en Zevenkamp wel veranderd doordat de gemeentebijstand verlening danig is verbeterd. Daarom werkt zij nu nauw daarmee samen om mensen, die in nood zitten, in overleg deze vorm van ondersteuning te geven. Een ondersteuning wordt ook gegeven aan de eveneens nauw bij de Open Hof betrokken Vluchtelingenopvang. Gebleken is dat er ook in Ommoord kinderen zonder ontbijt naar school komen. Bij de betrokken school zorgt de werkgroep, in overleg met de onderwijzer(s), dat daar een voorraad aanwezig is om op school ontbijt te kunnen verzorgen.

Het bestuur bestaat uit: Marga Vat – voorzitter; Nico van Noordt – penningmeester; Claus Weggeman – secretaris; Renske Polhuis, Henna Koutstaal en Rowine den Hertog.

 E-mail werkgroepzn@gmail.com

De stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de giften aan de  Werkgroep aftrekbaar zijn voor de belasting. Bijdragen kan men storten op de Stichting Werkgroep Zonder Naam onder vermelding van het woord “armoedebestrijding”. Het rekeningnummer is: NL96 INGB 0007 6094 94 gegeven. Hierna volgt stapsgewijs nadere informatie.

Werkwijze van de Werkgroep Zonder Naam

DE WERKWIJZE is als volgt.  De dag van de bezorging van de boodschappentas(sen),  worden bij de supermarkt bestelde boodschappen en ingeleverde spullen in ongeveer gelijke porties verdeeld en ingepakt. De  tas(sen) worden door bezorgers aan huis gebracht.

THUISBEZORGING gebeurt om een zekere mate van anonieme hulp te bieden, anders dan  bij de Voedselbank is.


VANAF WAAR – De werkgroep werkt vanuit de Open Hof (RK- en PKN kerkgemeenschap). Daar kunnen bijdragen in de vorm van houdbare producten worden ingeleverd. Er is een eigen kast waar ingeleverde producten worden bewaard en tassen met basisinhoud staan om snel een noodpakket te kunnen verstrekken.

INHOUD boodschappentassen. Er wordt een zo gevarieerd mogelijke samenstelling gemaakt van houdbare en verse producten. Daaraan wordt een zak met groenten en een met wasmiddelen toegevoegd.
Er wordt bij de samenstelling zoveel mogelijk rekening gehouden met de geloofsovertuiging.

Noodpakketten

NOODPAKKETTEN Tengevolge van de veranderende omstandigheden, zowel wat betreft behoefte aan een periodiek verstrekt boodschappen pakket als de veranderde hulp via de overheid,  maakt dat vooral met noodpakketten hulp wordt geboden.
De beslissing om een noodpakket uit te reiken wordt vaak genomen op initiatief van maatschappelijke hulp. Als door de overheid nog geen beslissing over uitkering is genomen, kan er sprake zijn van noodzaak tot directe hulp.  Dan kan door maatschappelijk werk op onze werkgroep een beroep worden gedaan. Daarop wordt altijd positief geregeerd.

Aan de werkgroep gerichte aanvragen worden in gesprek met betrokkene beoordeeld door een van onze vertrouwenspersonen.  En kan gelet op de situatie een noodpakket worden toegekend.

Met verzoeken, door derden, om aan iemand een noodpakket toe te kennen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en wordt, zo gewenst, contact opgenomen met betrokkene.

NOODPAKKETTEN Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ).  Gesteund door de gezamenlijke kerken van Open Hof  bieden de vrijwilligers  ondersteuning aan vluchtelingen. Zij geven  noodzakelijke aandacht en maken hen wegwijs in de wijken en bieden waar mogelijk praktische hulp. VOZ heeft een vertrouwenspersoon in onze werkgroep. Op een verzoek om een noodpakket wordt positief gereageerd.

Voorlichting

VOORLICHTING – Via betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke organisaties is het mogelijk hulpvragers de weg te wijzen naar de juiste instantie. Ook wijst de werkgroep op andere mogelijkheden om gratis, of goedkoop levensmiddelen te verkrijgen of om te winkelen.

BETROKKEN BIJ – Armoede Platform Prins Alexander (APPA), Buurtwerk  DOCK, Stichting De Buurtbron Wijkpastoraat, BOO Bewonersorganisatie Ommoord, VraagWijzer = overheid hulpposten en Wijkinformatiepunt Zevenkamp. Van groot belang bij toekenning van noodpakketten is de samenwerking met Maatschappelijkwerk. Daarnaast zijn eigen persoonlijke contacten in de wijken blijvend belangrijk.

DOELSTELLING – Ons beleid is erop gericht de doelstelling van de Werkgroep te realiseren: dat is het ondersteunen van mensen, die door verschillende oorzaken, in de financiële problemen zijn gekomen. Deze vorm van hulp gebeurt in de meeste gevallen via het geven van een thuisbezorgd noodpakket. Het thuisbezorgen is een beleidsuitgangspunt om privacy van de ontvangers te waarborgen. Het hulppakket is een goed gevulde tas met boodschappen, waarbij wordt gelet op de achtergronden van betrokkene (kinderen – geloof e.d.). Ook nu gebeurt dit in overleg met maatschappelijk werk. Gelet op de gemeentelijke ondersteuning in de wijken Ommoord en Zevenkamp gaat het voornamelijk om het verlenen van noodhulp.

Binnen ons beleid past ook spontane ondersteuning van hulpbehoevenden en van bijzondere projecten. Zo zullen we klassikale school ontbijten verzorgen en blijven we de Vluchtelingen Opvang Ommoord Zevenkamp met voedselpakketten steunen.  Onze taakuitvoering zal zoveel mogelijk in overleg en samenwerking met overheidsinstanties en hulporganisaties worden gedaan. We streven ernaar ook dit jaar de goede samenwerking met de kerkgemeenschap van Open Hof Ommoord (RK en PKN), de Ontmoetingskerk Zevenkamp (PKN), het Leger des Heils en het Armoede Platform Prins Alexander (APPA) te continueren.

BELONINGSBELEID – De bestuursleden en medewerkers van de Stichting Werkgroep Zonder Naam zijn vrijwilligers zonder enige vergoeding.

Download hieronder de
Balans WZN 2019

JAARVERSLAG – STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM – JAARVERSLAG 2020

HULPORGANISATIE – Het jaar waar door de corona epidemie  en de genomen overheidsmaatregelen een aangepaste werkwijze van onze hulpverlening nodig was. Daar de kerk de Open Hof gedurende perioden gesloten was konden we geen gebruik maken van onze voorraadkast en waren er beperkte mogelijkheden om onze artikelen voor de noodpakketten te sorteren en in te pakken. Veel van de regulieren werkgroepvergaderingen konden niet doorgaan. Het uitdelen van noodpakketten werd aangepast. Persoonlijke overhandiging, vast onderdeel van onze werkwijze, kon niet, daarom werden ze buiten voor de deur  geplaatst. Na juni werden een aantal pakketten vervangen door een geldbedrag. Er werd een klassikaal schoolontbijt verzorgd. Er is besloten deze hulpvorm op te nemen in onze hulpverlening.

Via E-mail en telefoon bleven de onderlinge contacten goed en konden de nodige beslissingen worden genomen. Ook de contacten met de wijkdiaconieën bleven goed. Van Wijkdiaconie Zevenkamp ontvingen we een financiële bijdrage. Met de wijkteams was minder contact, omdat zij een geringer verzoek deden om noodpakketten te verlenen. De wijkteams kregen van de gemeente de financiële mogelijkheid zelf noodpakketten te verstrekken. Omdat de bijeenkomsten van het Armoedeplatform Alexanderpolder (APPA) niet doorgingen was er geen persoonlijk contact. Wij namen wel deel aan hun actie “Wensboom” in de Oosterhof. Het contact met Vluchtelingenhulp Ommoord Zevenkamp was goed – noodpakketten werden door medewerker opgehaald. Er was wel persoonlijk contact met Het Leger des Heils over het attenderen op hulp via onze Stichting.

Contacten met verschillende supermarkten is heel goed. Zo konden we deelnemen aan actie voor inleveren statiegeldkassabonnen bij AH waartoe we een poster maakten. Dat leverde ons aardig bedrag aan tegoedbonnen op. Van Plus kregen wij aantal Pluspakketten waarvan we de inhoud over de noodpakketten hebben verdeeld. Wat we overhielden is met een geldbedrag geschonken aan het Wijkpastoraat. De zakken voor de noodpakketten ontvangen we van Jumbo, zij brengen de boodschappen naar de kerk.

Via Open Hof Nieuws publiceren we elke maand een artikeltje en vermelden de geldbedragen van de uit de kerkgemeenschap verkregen giften. Vol vertrouwen gaat onze Hulporganisatie het jaar 2021 in.                                Secretaris Claus Weggeman

Download hieronder de
Balans WZN 2020

STICHTING WERKGROEP ZONDER NAAM Inmiddels is de werkgroep een stichting. Het uitgangspunt is: “Mensen met financiële problemen met geld en goederen ondersteunen. De politiek bewust maken van de noodzaak van ondersteuning van mensen met financiële problemen. Het niet aanvaarden van het bestaan van armoede, met name in de wijken Ommoord en Zevenkamp. Geen winstoogmerk”.
De stichting heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de giften aan de  Werkgroep aftrekbaar zijn voor de belasting. Bijdragen kan men storten op de Stichting Werkgroep Zonder Naam onder vermelding van het woord “armoedebestrijding”. Het rekeningsnummer is:  NL96 INGB 0007 6094  94 .

NIEUWS

Informatie vanaf 1 januari 2022

Er zijn in Zevenkamp en Ommoord meerdere mogelijkheden om hulp en informatie te verkrijgen, maar ook om uw zorgen te delen of even te vergeten in gezellige sfeer. Zo is er een inloophuis De Regenboog in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp Daarbij kunt u gewoon binnenlopen en anderen ontmoeten. Zij zijn er elke maandagochtend van 10.00
Lees meer

Contact


De Hulporganisatie Stichting Werkgroep Zonder Naam is er voor u om in lastige omstandigheden direct de eerste levensbehoeften te regelen.

Herkent u die situatie neem dan contact op met een van onze medewerkers. Er kan dan een afspraak worden gemaakt en worden beslist hoe het beste kan worden gehandeld om u te ondersteunen.
Het is ook mogelijk om de werkgroep te wijzen op een noodsituatie bij iemand anders – er zal in zo’n geval uiterst zorgvuldig met de informatie worden omgegaan.

Stichting Werkgroep Zonder Naam slaat een arm om u heen….

Telefoonnummer van de Stichting: 06 12053805 voor een gesprek of een advies,

u kunt ook contact opnemen via E-mail: werkgroepzn@gmail.com  

Stichting Werkgroep Zonder Naam
K.v.K. 54968755
Anbi sinds 22-03-2012

RSIN 8515.10.152

Samenwerking met de RK en PKN kerkgemeenschap Open Hof en met de protestante wijkgemeente Zevenkamp de Ontmoetingskerk.  Aldaar kunnen ook houdbare producten worden ingeleverd.
Adres Open Hof: Hesseplaats 441 –  3069 EA Rotterdam
Adres Ontmoetingskerk: Ben Websterstraat 1 – 3069 XJ Rotterdam